הפקדת תכנית מס' 356-0750901

תאריך: 05/05/2021

 תכנית מפורטת שמספרה  356-0750901  הופקדה לעיון הציבור. התכנית חלה בגוש 11502 חלקות 32-33 ו-55.  מסמכי התכנית פתוחים לעיון באתר הוועדה בלשונית "תוכניות בניין עיר".