הפקדת תכנית מס' 356-0746545

תאריך: 25/02/2021

 תכנית מפורטת שמספרה  356-0746545 הופקדה לעיון הציבור. התכנית חלה בגוש 17150 חלקה 87. מסמכי התכנית פתוחים לעיון באתר הוועדה בלשונית "תוכניות בניין עיר".