תכנית מתאר מס' 356-0735134 עוקף דרומי דלית אלכרמל

תאריך: 31/12/2020

​תכנית עוקף דרומי הופקדה ומסמכי התכנית מופיעים באתר לעיון הציבור בלשונית "תוכניות בניין עיר".