אושרה תכנית מס' 356-0702498 למתן תוקף

תאריך: 31/01/2021

הוועדה המחוזית לתו"ב אישרה למתן תוקף  תכנית מפורטת שמספרה  356-0702498 עבור שינוי יעוד שטח ציבורי למגורים ותוספת יח"ד בשכונת וואדי אל פש. מיקום התוכנית: שוק דליה לפירות וירקות על הכביש הראשי.