בהתאם להחלטת וועדת המליאה מיום 02.04.2020 נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 106(ב) לחוק התכנון והבניה,התשכ"ה – 1965 , על שינויים בתכנית מס' 356-0746255

תאריך: 06/04/2020